» NAVIGATIE
  Home
  Over Ons
  Contact
  Dealer Programma
 
 » SERVICES
  De Kosten
  Account Aanmaken
  Domein Registreren
 
 » SUPPORT
  FAQ
  Hoe Werkt Het
  Handleidingen
  Handige Links
 
 » DOMEINCONTROLE

Controleer hier of een
domeinnaam nog vrij is.
 Welkom bij ServerThuis
Redirect van uw domeinnaam wijzigen


Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Sandtronic IT

ServerThuis is een handelsnaam van Sandtronic IT. Overal waar in deze voorwaarden de naam Sandtronic IT staat vermeld, kan dus ServerThuis gelezen worden.

(versie van 29 juni 2004)


Inhoudsopgave


1. Algemeen
2. Totstandkoming overeenkomst
3. Levering
4. Annulering
5. Prijzen
6. Overmacht
7. Intellectuele eigendommen
8. Aansprakelijkheid
9. Geheimhouding
10. Eigendomsvoorbehoud
11. E-mail- en Hostingdiensten
12. Adres gegevens
13. Betaling
14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Algemeen

1.1 Op alle producten, overeenkomsten, diensten en de uitvoering hiervan van Sandtronic IT zijn de leverings- en verkoopvoorwaarden van kracht zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente welke dezelfde zijn als hieronder genoemd. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Sandtronic IT overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" verstaat Sandtronic IT in deze voorwaarden eenieder die met Sandtronic IT een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet zolang deze niet in strijd zijn met de door Sandtronic IT gehanteerde voorwaarden. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de voorwaarden van Sandtronic IT te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien de voorrang van de wederpartij gedongen is.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle door Sandtronic IT gedane aanbiedingen en offertes, hetzij geschreven, mondeling of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Sandtronic IT vermeld is.

2.2 Toezending van aanbiedingen, offertes en/of andere documenten verplicht Sandtronic IT niet tot acceptatie van een order. Gedane aanbiedingen zijn geldig tot 21 dagen na verzending van het betreffende document.

2.3 Indien een aanbieding vergezeld gaat met demo's, tekeningen, catalogi of andere beschreven of digitale informatie betreft de aanbieding, dan blijven deze te allen tijde eigendom van Sandtronic IT en dienen op verzoek aan Sandtronic IT te worden geretourneerd. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Sandtronic IT niet worden gekopieerd, gecached of op enige andere wijze vermenigvuldigd worden. Ook het ter inzage geven van of het verstrekken aan derden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Sandtronic IT.

3. Levering

3.1 Sandtronic IT behoudt zich het recht opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of uitsluitend onder rembours of à contant te leveren, dan wel vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen.

3.2 De door Sandtronic IT gestelde levertijden zijn indicatief en kunnen niet als uiteindelijk termijn beschouwd worden. Opgave van levertijd geschiedt door Sandtronic IT altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.

3.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandtronic IT, onder de door Sandtronic IT te bepalen voorwaarden.

4. Annulering

4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te verbreken, indien Sandtronic IT met deze ontbinding instemt, zal 15% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het annuleren van producten welke contractueel voor een periode van langer dan één maand is vastgelegd, is niet mogelijk. Deze kan alleen via de aan de contractgebonden voorwaarden opgezegd worden.

4.2 Bij ontbinding van een overeenkomst zullen de reeds gemaakte kosten van een product in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn exclusief de 15% annuleringskosten.

5. Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen van Sandtronic IT :

- Bij diensten gebaseerd op uurtarief.
- Bij goederen en producten gebaseerd op leverkosten en pakketprijzen.
- Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
- Exclusief de kosten van verpakking, verzekering en vervoer.
- Vermeld in Euro's

5.2 In geval van verhoging van een of meer der kostfactoren behoudt Sandtronic IT zich het recht de kostprijs van een product, welke op een offerte is vermeld, diens overeenkomstig te verhogen. Dit met inachtneming van eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen zullen bij de orderbevestiging worden vermeld.

6. Overmacht

6.1 Onder "overmacht" wordt door Sandtronic IT verstaan; elke, tegen de wil van partijen onafhankelijke en onvoorzienbare omstandigheden, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer verlangd kan worden.

6.2 Indien naar het oordeel van Sandtronic IT de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, behoudt Sandtronic IT zich het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.3 Is naar het oordeel van Sandtronic IT de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6.4 Sandtronic IT behoudt zich het recht betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid spraken was.

6.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle prototypes, demo's, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn vervaardigd, blijven onvervreemdbaar eigendom van Sandtronic IT, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

7.2 de wederpartij garandeert Sandtronic IT te allen tijde dat het gebruik van de door hem verstrekte gegevens of anderszins, Sandtronic IT niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.

7.3 De wederpartij is in alle opzichten aansprakelijk voor directe en indirecte gevolgen die tegen Sandtronic IT gemaakt worden, bij schending van de in punt 7.2 genoemde garantie.

7.4 Sandtronic IT behoudt zich het recht te allen tijde het auteursrecht voor de door Sandtronic IT al dan niet in opdracht ontwikkelde software.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Tenzij opzet of grove schuld van Sandtronic IT, is Sandtronic IT niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende en onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

8.2 In geen geval is Sandtronic IT aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het anderszins gebruik van het product dan waarvoor het geleverd is.

8.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Sandtronic IT ontwikkelde software of andere geleverde producten sluit Sandtronic IT iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-)schade.

8.4 Sandtronic IT kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door de wederpartij op het internet wordt geplaatst, dan wel in bedrijfskring of anderszins gepubliceerd wordt. Sandtronic IT behoudt zich uitdrukkelijk het recht kwetsende, auteurs rechtelijk beschermde, discriminerende of aanstootgevende teksten ed. binnen een door Sandtronic IT geleverd product zonder opgave van reden en per direct te verwijderen.

8.5 Indien Sandtronic IT ondanks uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder artikel Aansprakelijk toch, in welke vorm dan ook, aansprakelijk wordt gesteld, worden alle kosten die hieruit voortvloeien op de wederpartij verhaald.

8.6 Sandtronic IT is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogenschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.

9. Geheimhouding

9.1 Alle door de wederpartij verstrekte bedrijfsgegevens zullen tijdens en na afloop van de gesloten overeenkomst, overeenkomstig met art. 272 en art. 273 van het Wetboek van Strafrecht, als geheim worden aangemerkt en als zodanig worden beschouwd. Ook wanneer de overeenkomst voortijdig ontbonden is.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Geleverde goederen en programmatuur blijven eigendom van Sandtronic IT, tot het moment waarop alle volgens de gesloten overeenkomst leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van eventuele rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

10.2 In geval van surséance van betaling, faillissement, of overlijden (wanneer de wederpartij een persoon betreft), is Sandtronic IT gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

10.3 Ontbinding en terugname ontnemen Sandtronic IT niet het recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van Sandtronic IT op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

11. E-mail- en Hostingdiensten

11.1 Het is verboden om aanstootgevende, auteurs rechtelijk beschermde, discrimineerde teksten c.q afbeeldingen of ander media te versturen via de mailservice alsmede deze te plaatsen op een der hostingservices, zulks ter beoordeling van Sandtronic IT.

11.2 Sandtronic IT behoudt zich het recht de diensten te wijzigen of te stoppen zonder tussenkomst van de gebruiker.

11.3 De wederpartij kan Sandtronic IT niet aansprakelijk stellen voor het niet werken van de mailservice. Eventueel geleden schade kan niet op Sandtronic IT verhaald worden.

11.4 Wijzigingen in de e-mail- en hostingdiensten van Sandtronic IT worden altijd vooraf per e-mail aan de gebruiker gemeld.

11.5 In geval van overtreding van de in 11.1 genoemde punten is de wederpartij te allen tijde aansprakelijk. Ook als hier eventuele kosten uit voorvloeien, hetzij gerechtelijk of anderzijds, dan zullen deze op de wederpartij verhaald worden.

11.6 Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van het door Sandtronic IT geleverde admin panel (Direct Admin) om haar hostingpakket te kunnen beheren en configureren vervalt de volledige aansprakelijkheid van Sandtronic IT op het correct functioneren van het hostingpakket.

12. Adres gegevens

12.1 Indien het adres en/of telefoonnummer(s) van de opdrachtgever is/zijn gewijzigd voor of na het sluiten van de nieuwste overeenkomst dient de opdrachtgever ten alle tijden zijn/haar haar nieuwe en/of gewijzigde adres en/of telefoonnummer(s) op te geven aan Sandtronic IT. Dit kan door deze online aan te passen in het account van de opdrachtgever. Indien dit niet online mogelijk is dient de opdrachtgever zijn/haar nieuwe en/of gewijzigde adres en/of telefoonnummer(s) per fax, e-mail, telefoon of per post direct aan Sandtronic IT door te geven.

13. Betaling

13.1 Cursussen worden voor aanvang gefactureerd.

13.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op opschorting of verrekening, middels storting of overmaking op een door Sandtronic IT aangewezen bank- of girorekening. De op de bank/giroschriften van Sandtronic IT aangegeven datum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

13.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Sandtronic IT gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen

13.4 In geval dat de wederpartij:
- Failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
- Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
- Enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
- Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

Heeft Sandtronic IT door het enkel plaatsgrijpen van een der opgenoemde omstandigheden het recht:
- De overeenkomst te ontbinden,
- Onze dienstverlening op te schorten,
- Enig bedrag door de wederpartij op grond van de door ons geleverde diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen,

Dit alles onverminderd Sandtronic IT het recht op schadevergoeding van kosten, schade en rente.

13.5 Indien betaling niet binnen de in 12.2 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, zal Sandtronic IT het openstaande bedrag ter vordering uitbesteden aan KCF Incasso. De bijkomende administrative-, gerechtelijke- en incasso-kosten zullen minimaal € 200,- bedragen. Ook is de wederpartij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten door schending van een der punten in deze voorwaarden komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig met het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk worden geacht.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle aanbiedingen van Sandtronic IT, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.


(C) ServerThuis - alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSNAAM:

WACHTWOORD:


SECURE (https): 


wachtwoord vergeten

» .NL REGISTRAR

ServerThuis is zelfstandig SIDN Deelnemer

» DE POLL
Welke browser gebruikt u hoofdzakelijk?

   Internet Explorer
   Mozilla / FireFox
   Google Chrome
   Anders